loader

VERKOOPSVOORWAARDEN

VERKOOPSVOORWAARDEN CUSTAFER Custafer  is de fabrikant van de aangeleverde goederen.  Deze voorwaarden hebben betrekking op de offerte, factuur, leverbon en plaatsingsbon.  De garantie en levervoorwaarden zijn geldig vanaf de leverdatum. Door ondertekening van dit document aanvaardt de klant deze voorwaarden.   1. GARANTIE De koper bevestigt en erkent de materialen, vorm en afwerking te kennen.  De europese garantie is van toepassing. Alle garantiezekerheden gelden enkel bij een gewoon gebruik en onder normale omstandigheden.  Er is 6 maanden garantie op uitgevoerde werken, uitgezonderd transport. De verzonden goederen reizen op risico van de koper. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Custafer tot na de volledige betaling.  Er is geen garantie voor algenvorming, groenvorming of elke andere vorm van vochtaanslag in en op de polycarbonaatplaten.  Er is geen garantie op waterdichtheid tussen onze constructie en een reeds bestaand vast gedeelte, vb muur.   Er is geen garantie op lakschade. De garantie is niet van toepassing op draaiende en wrijvende onderdelen of op electrolytisch verzinkte onderdelen (bouten, moeren).  Er is geen garantie bij oneigenlijk gebruik, toeval of overmacht of uit de tussenkomst van een niet door custafer aangeduide installateur.  Er is geen garantie voor handelingen door de gebruiker gesteld, zijnde beschadigingen tijdens laden, lossen,.... De garantie geeft nooit aanleiding tot het leveren van geheel nieuwe producten maar geldt voor de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft. Voor aanhangwagens is er geen garantie voor de wielen en onderdelen bestaande uit hout. De klant moet er zorg voor dragen dat de wielbouten iedere 50 km worden aangedraaid.   
 
2. AANVAARDING VAN DE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT EN HET HANDWERK Door de technische eigenschappen van de materialen en het ambachtelijk handwerk van onze producten kunnen er minimale oneffenheden, vervormingen en afwijkingen voorkomen. De koper verklaart van deze afwijkingen op de hoogte te zijn gesteld via de tentoongestelde modellen met vergelijkbare materialen in de toonzaal, op locatie of via indicatieve foto’s. Beide partijen komen overeen dat de bovenvernoemde oneffenheden, vervormingen of afwijkingen geen grond zijn tot enigerlei vorm van vergoeding of tegemoetkoming van Custafer. De opgegeven afmetingen zijn benaderend. Alle reproducties zijn verboden.   
 
Beide partijen komen overeen dat in geval van betwisting er een vaststelling wordt gedaan op basis van gewoonte in onze sector. Voornoemde gewoonte houdt in dat er pas van een gebrek sprake kan zijn indien er een non conformiteit kan worden vastgesteld door een visuele vaststelling bij natuurlijk daglicht waarbij een minimale afstand van 3 meter tussen de observator en het betwist product gerespecteerd wordt. Bij blijvende onenigheid, na toepassing van de gewoonte regel, wordt het mogelijke gebrek van het product vergeleken met de modellen in de vergelijkbare materialen in de 
toonzaal van Custafer ten einde vast te stellen of de betwiste oneffenheden, vervormingen, enz… als al dan niet normale verschijnselen op de tentoongestelde producten voorkomen.  
 
3. AFHALING EN LEVERING De afhaal- en/of levertermijn is indicatief maar nooit bindend en geven nooit recht op betaling van verwijlinteresten of schade-eis. Ze geven geen aanleiding tot vernietiging of verbreking van de overeenkomst, tenzij na aangetekende ingebrekestelling, met 30 dagen optie van onzentwege.   Afhaling of levering gebeurt na overlegging van het bewijs van betaling of bij contante betaling (zie betalingsmodaliteiten).   
 
Custafer waarschuwt de klant wanneer de bestelling klaar is voor afhaling. De bestelling wordt gedurende 1 maand op het bedrijf gestockeerd tot de afhaling. Eventuele beschadigingen ten gevolge van de opslag op het bedrijf na deze maand tot de afhaling komen ten laste van de koper. Bij niet afhaling wordt de betaling van de goederen na 1 maand opeisbaar ongeacht of de goederen worden afgehaald of niet. Het volledige bedrag moet worden voldaan.  
 
De goederen worden geleverd op de eerste drempel. De klant is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de leverplaats. Bij onbereikbaarheid van de leverplaats (wegenwerken, te smalle straat)…. kan het meerwerk van de levering in rekening worden gebracht. Indien niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen kan de levering niet doorgaan. Alle meerkosten van de levering komen ten laste van de klant en een nieuwe levering wordt pas ingepland na de betaling van de leverkosten. De goederen worden gedurende 1 maand ter beschikking gehouden van de klant. 
 
Bij afhaling dient de klant de goederen ter plaatse te inspecteren. Bij levering dient de klant de geleverde goederen volgens de leverbon bij de in ontvangstname te controleren op aantal en kwaliteit in aanwezigheid van de leverende chauffeur. Elke klacht (beschadiging, onvolledige levering) moet op de ontvangstbon worden genoteerd. Zichtbare schade aan de verpakking en/of de goederen moeten ter plaatse, onmiddellijk en gedetailleerd op de ontvangstbon of de afzendnota van de transporteur genoteerd worden. Niet-zichtbare gebreken of niet-conforme levering moet op straffe van verval binnen 48 uren na ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld worden aan Custafer.  
 
In geval van plaatsing na de levering moet de koper de geleverde goederen in de oorspronkelijke staat behouden. Verpakte goederen mogen niet aan zonlicht worden blootgesteld wegens risico op lakbeschadiging.  
 
4. PLAATSING VASTE DELEN De koper betaalt het saldo contant na inspectie van de werken (zie betalingsmodaliteiten).  De koper erkent dat de ondergrond geschikt is voor het plaatsen van hekwerken en carports en bevestigt dat de terreinen toegankelijk zijn en in een behoorlijke staat zijn voor de uitvoering van de werken.  De aanwezigheid van een bevoegd persoon die verantwoordelijk is voor de opvang van de plaatsingsploeg is vereist. De plaatsers van Custafer plaatsen op aanwijzing en risico van de koper. Alle kosten die hieruit voortkomen vallen ten laste van de koper.  
Tenzij anders wordt overeengekomen omvatten de door Custafer uit te voeren plaatsingswerken niet:  a) grond en egalisatiewerken:  Eventuele grond en egalisatiewerken dienen door de koper voorafgaandelijk aan de plaatsing op zijn kosten te worden uitgevoerd. De ondergrond mag geen metselwerken, stenen, onvoorziene obstakels of leidingen bevatten.  Tenzij uitdrukkelijk op de verkoopsbon vermeld zal Custafer geen egalisatie of grondwerken uitvoeren.  Indien Custafer voor een plaatsing  meerwerken moet uitvoeren vallen alle kosten die hieruit voortkomen ten laste van de koper. De koper ontslaat Custafer van iedere verantwoordelijkheid hiervan. Custafer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer beschadigingen aan nutsvoorzieningen (electr.-, water-, telefoonleidingen, enz). b) opmetingswerken: De koper erkent en bevestigt dat de op het plan aangeduide afstanden, plaatsen en maten met de werkelijkheid overeenstemmen. Indien uitdrukkelijk wordt gevraagd komt een vertegenwoordiger van Custafer langs om de werken op te meten en de maten vast te stellen. De opmeting gebeurt op basis van de gegevens die ter plaatse op het moment beschikbaar zijn. Custafer is niet verantwoordelijk voor eventuele veranderingen na de opmeting doorgevoerd die een invloed kunnen hebben  op de afmetingen. Alle kosten van meerwerken die Custafer hierdoor moet uitvoeren vallen ten laste van de koper.  c) Metselwerken en betegeling: De koper draagt er zorg voor dat eventueel metselwerk, betegeling of een andere oppervlaktebedekking dat op enigerlei wijze geïncorporeerd dient te worden met een hekwerk of een carport voor het begin van de plaatsingswerken is uitgevoerd of geplaatst. De koper erkent en bevestigt dat dit metselwerk bij het aanvatten van de plaatsingswerken voldoende stabiel is, zowel voor wat betreft de gebruikte materialen als voor wat betreft de uitvoering (waterpas) en de draagkracht zelf, teneinde Custafer toe te laten de plaatsingswerken uit te voeren. De koper erkent en bevestigt dat eventuele beschadiging van de eventuele aanwezige stenen of tegelondergrond een eigen risico inhoudt. De koper ontslaat Custafer van enige aansprakelijkheid voor eventuele beschadiging van de metselwerken en de ondergrond  tijdens de uitvoering van de plaatsingswerken. De volgende werkzaamheden zijn altijd voor de verantwoordelijkheid van en op kosten van de koper (niet uitputtend opgesomd): - het herplaatsen van klinkers en andere materialen - het boren in en bewerken van graniet en andere steen, marmer en harde metalen   
 
De onmogelijkheid van Custafer om de werken aan te vatten, verder te zetten of te beëindigen ingevolge de nalatigheid van de koper, ontslaat de koper niet van de verplichting om Custafer te betalen voor reeds eventuele uitgevoerde fabricatie en/of plaatsingswerken.  
 
5. PLAATSING ELECTRISCHE DELEN Custafer kan bij uitdrukkelijke overeenkomst de plaatsing van de elektrische onderdelen verzorgen. De betaling van het saldo gebeurt contant na de inspectie van de werken.  Tenzij anders wordt overeengekomen omvatten de door Custafer uit te voeren elektriciteitswerken niet  de grondwerken, werken aan het elektriciteitsnet en aanleg van voeding.  a) grondwerken 
De koper daagt er zorg voor dat er op kosten van de koper sleuven zijn gegraven vanaf het aansluitingspunt op het bestaande elektriciteitsnet tot aan het aansluitingspunt op de poort of het door custafer te plaatsen artikel.  b) werken aan elektriciteitsnet en aanleg van de voeding De koper erkent en bevestigt de deugdelijkheid van het bestaande elektriciteitsnet en garandeert een voldoende elektriciteitsvermogen tot aan het aansluitingspunt. De koper draagt er tevens zorg voor dat de elektrische voeding zal zijn aangelegd voorafgaandelijk aan de plaatsingswerken van Custafer, dit wil zeggen dat de elektrische bedrading is aangelegd vanaf het aansluitingspunt op het elektriciteitsnet tot aan het aansluitingspunt van de poort. Werken aan de elektrische aansluiting kunnen door custafer enkel uitgevoerd worden tegen een voorafgaand bepaald uurloon.  De koper erkent en bevestigt de deugdelijkheid van deze werken en ontslaat custafer van iedere verantwoordelijkheid dienaangaande.  
 
6. BETALINGSMODALITEITEN Allen die deze overeenkomst ondertekenen verklaren zich uitdrukkelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het door hen volledig verschuldigde bedrag aan Custafer. Huidige voorwaarden zijn van toepassing tussen de partijen. In geval van andersluidende verkoopsvoorwaarden van de koper, zijn enkel die van Custafer van toepassing. De koper erkent en bevestigt eveneens dat deze factuurvoorwaarden hem tegenstelbaar zijn, zelfs indien hij niet de hoedanigheid van handelaar bezit.  Bij het ondertekenen van het contract wordt er een voorschot van 20% op fabricatie betaald voor de in productie neming van de bestelling. Saldo contant bij levering of plaatsing. Bij gebreke aan betaling binnen 30 dagen na faktuurdatum is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest van 8% per jaar verschuldigd, alsmede een schadevergoeding van 10%.   Na ondertekening van onderhavig contract kunnen geen wijzigingen der werken, noch min – of meerwerken in aanmerking worden genomen tenzij na ondertekening van een aanvullende overeenkomst.  Zo lang de betaling niet volledig is voldaan blijven de geleverde en geplaatste  goederen eigendom van Custafer. Garanties zijn pas geldig na de ontvangst van de volledige betaling.  In geval van verbreking van onderhavige overeenkomst door een van beide partijen zal de in gebreke blijvende partij aan de ander een verbrekingsvergoeding van 30% op de aannemingsprijs verschuldigd zijn, ongeacht eventuele andere schadevergoedingen indien hiertoe aanleiding bestaat en onafgezien van de van de verplichting van de koper om Custafer te betalen voor reeds uitgevoerde fabricatie en plaatsingswerken. De niet geldigheid van een bepaling brengt niet de niet geldigheid van de voorwaarden met zich mee. Enkel de bepaling wordt buiten werking gelaten. Voor alle betwistingen die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van TONGEREN bevoegd