loader

Verkoop- en Garantievoorwaarden

Custafer  is de fabrikant van de door u aangeleverde goederen.

De garantie en levervoorwaarden zijn geldig vanaf de leverdatum. Door ondertekening van dit document aanvaardt de klant deze voorwaarden.

1. GARANTIE

De koper bevestigt en erkent de materialen, vorm en afwerking te kennen.

Voor de materialen gelden de volgende garantievoorwaarden:

a) Poorten en hekwerken, hondenrennen, fietsenstaanders….

De europese richtlijnen van produktgarantie zijn van toepassing. Er is geen garantie op verf. Eventuele kleurafwijkingen of -vervagingen door o.a. diverse weersinvloeden en de hechting van de coating op de galvanisatielaag vallen niet onder de garantie.

Degressieve 10-jarige antiroestgarantie (10% ieder jaar) van volbadverzinkte ijzeren onderdelen. De antiroestgarantie is niet van toepassing bij lakschade, op draaiende en wrijvende onderdelen of opelectrolytisch verzinkte onderdelen (bouten, moeren). De antiroestgarantie geeft nooit aanleiding tot het leveren van geheel nieuwe producten maar geldt voor de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft.

Bij niet aluminium onderdelen van aluminium goederen gelden dezelfde voorwaarden.

6 maanden garantie op electrische onderdelen, uitgezonderd zekeringen en zenders.

6 maanden garantie op uitgevoerde werken, uitgezonderd transport.

 b) Carports, overkappingen en zonnehuizen

De europese richtlijnen van produktgarantie zijn van toepassing. Bij niet aluminium onderdelen van aluminium goederen geldt een degressieve 10-jarige antiroestgarantie (10% ieder jaar) van volbadverzinkte ijzeren onderdelen.

De garantie is niet van toepassing bij lakschade, op draaiende en wrijvende onderdelen of opelectrolytisch verzinkte onderdelen (bouten, moeren). Er is geen garantie op verf. Eventuele kleurafwijkingen of -vervagingen door o.a. diverse weersinvloeden en de hechting van de coating op de galvanisatielaag vallen niet onder de garantie. De antiroestgarantie geeft nooit aanleiding tot het leveren van geheel nieuwe producten maar geldt voor de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft.

Er is een garantie van 2 jaar op de polycarbonaatplaten voor breuk. Er is geen garantie voor algenvorming, groenvorming of elke andere vorm van vochtaanslag in en op de polycarbonaatplaten.

c) Aanhangwagens

Degressieve 5-jarige antiroestgarantie (20% ieder jaar) van volbadverzinkte ijzeren onderdelen. De antiroestgarantie is niet van toepassing bij lakschade, op draaiende en wrijvende onderdelen of opelectrolytisch verzinkte onderdelen (bouten, moeren). De antiroestgarantie geeft nooit annelding tot het leveren van geheel nieuwe producten maar geldt voor de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft.

Er is geen garantie voor de wielen en onderdelen bestaande uit hout. 

Alle garantiezekerheden gelden enkel bij een gewoon gebruik en onder normale omstandigheden. Geen garantie bij oneigenlijk gebruik, toeval of overmacht of uit de tussenkomst van een niet door custafer aangeduide installateur.

d) Aanvaarding van de eigenschappen van het product en het handwerk

Door de technische eigenschappen van de materialen en het ambachtelijk handwerk van onze producten kunnen er minimale oneffenheden, vervormingen en afwijkingen voorkomen. De koper verklaart van deze afwijkingen op de hoogte te zijn gesteld via de tentoongestelde modellen met vergelijkbare materialen in de toonzaal, op lokatie of via indicatieve foto’s. Beide partijen komen overeen dat de bovenvernoemde oneffenheden, vervormingen of afwijkingen geen grond zijn tot enigerlei vorm van vergoeding of tegemoetkoming van Custafer.

Beide partijen komen overeen dat in geval van betwisting er een vaststelling wordt gedaan op basis van gewoonte in onze sector. Voornoemde gewoonte houdt in dat er pas van een gebrek sprake kan zijn indien er een non conformiteit kan worden vastgesteld door een visuele vaststelling bij natuurlijk daglicht waarbij een minimale afstand van  3 meter tussen de observator en het betwist product gerespecteerd wordt. Bij blijvende onenigheid, na toepassing van de gewoonte regel, wordt het mogelijke gebrek van het product vergeleken met de modellen in de vergelijkbare materialen in de toonzaal van Custafer ten einde vast te stellen of de betwiste oneffenheden, vervormingen, enz… als al dan niet normale verschijnselen op de tentoongestelde producten voorkomen. De tentoongestelde producten zijn voor iedereen toegankelijk en dienen als maatstaf voor de door Custafer gewaarborgde kwaliteit.

 

2. AFHALING

De productietermijn is indicatief maar nooit bindend.

Afhaling gebeurt na overlegging van het bewijs van betaling of bij contante betaling (zie betalingsmodaliteiten). 

Custafer waarschuwt de klant wanneer de bestelling klaar is voor afhaling. De bestelling wordt gedurende 1 maand op het bedrijf gestockeerd tot de afhaling. Eventuele beschadigingen ten gevolge van de opslag op het bedrijf na deze maand tot de afhaling komen ten laste van de koper.

Bij niet afhaling wordt de betaling van de goederen na 1 maand opeisbaar ongeacht of de goederen worden afgehaald of niet. Het volledige bedrag moet worden voldaan. De goederen worden gedurende 3 maanden ter beschikking gehouden van de klant.

 

3. LEVERING

De levertermijn is indicatief maar nooit bindend.

De goederen worden geleverd op de eerste drempel. De klant is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de leverplaats. Bij onbereikbaarheid van de leverplaats (wegenwerken, te smalle straat)…. kan het meerwerk van de levering in rekening worden gebracht.

Levering gebeurt na overlegging van het bewijs van betaling of bij contante betaling (zie betalingsmodaliteiten). 

Indien niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen kan de levering niet doorgaan. Alle meerkosten van de levering komen ten laste van de klant en een nieuwe levering wordt pas ingepland na de betaling van de leverkosten. De goederen worden gedurende 2 maanden ter beschikking gehouden van de klant.

De klant dient de geleverde goederen volgens de leverbon bij de in ontvangstname te controleren op aantal en kwaliteit in aanwezigheid van de leverende chauffeur. Zichtbare fouten moeten bij de levering ter plaatse worden vastgesteld. Elke klacht (beschadiging, onvolledige levering) moet op de leverbon worden genoteerd. Eventuele verborgen gebreken moeten ons bereiken binnen 48 uren na ontvangst van de goederen.

In geval van plaatsing na de levering moet de koper de geleverde goederen in de oorspronkelijke staat behouden. Verpakte goederen mogen niet aan zonlicht worden blootgesteld wegens risico op lakbeschadiging.

 

4. PLAATSING VASTE DELEN

De koper betaalt het saldo contant na inspectie van de werken (zie betalingsmodaliteiten).

De koper erkent dat de ondergrond geschikt is voor het plaatsen van hekwerken en carports en bevestigt dat de terreinen toegankelijk zijn en in een behoorlijke staat zijn voor de uitvoering van de werken. De aanwezigheid van een bevoegd persoon die verantwoordelijk is voor de opvang van de plaatsingsploeg is vereist. Alle kosten die hieruit voortkomen vallen ten laste van de koper.

Tenzij anders wordt overeengekomen omvatten de door Custafer uit te voeren plaatsingswerken niet:

a) grond en egalisatiewerken:

eventuele grond en egalisatiewerken dienen door de koper voorafgaandelijk aan de plaatsing op zijn kosten te worden uitgevoerd. De terreinen moeten ten allen tijden toegankelijk zijn en toelaten de plaatsingswerken behoorlijk uit te voeren. Tenzij uitdrukkelijk op de verkoopsbon vermeld zal Custafer geen egalisatie of grondwerken uitvoeren.   Indien CUSTAFER voor een plaatsing  meerwerken moet uitvoeren vallen alle kosten die hieruit voortkomen ten laste van de koper. De koper ontslaat CUSTAFER BVBA van iedere verantwoordelijkheid hiervan.

b) opmetingswerken:

De koper erkent en bevestigt dat de op het plan aangeduide afstanden, plaatsen en maten met de werkelijkheid overeenstemmen. Tenzij uitdrukkelijk wordt gevraagd komt een vertegenwoordiger van Custafer langs om de werken op te meten en de maten vast te stellen. De opmeting gebeurt op basis van de gegevens die ter plaatse op het moment beschikbaar zijn. Custafer is niet verantwoordelijk voor eventuele veranderingen na de opmeting doorgevoerd die een invloed kunnen hebben  op de afmetingen. Alle kosten van meerwerken die Custafer hierdoor moet uitvoeren vallen ten laste van de koper. De koper ontslaat Custafer BVBA van iedere verantwoordelijkheid hiervan.

c) Metselwerken en betegeling:

De koper draagt er zorg voor dat eventueel metselwerk, betegeling of een andere oppervlaktebedekking dat op enigerlei wijze geïncorporeerd dient te worden met een hekwerk of een carport voor het begin van de plaatsingswerken is uitgevoerd of geplaatst. De koper erkent en bevestigt dat dit metselwerk bij het aanvatten van de plaatsingswerken voldoende stabiel is, zowel voor wat betreft de gebruikte materialen als voor wat betreft de uitvoering (waterpas) en de draagkracht zelf, teneinde Custafer toe te laten de plaatsingswerken uit te voeren. De koper erkent en bevestigt dat eventuele beschadiging van de eventuele aanwezige stenen of tegelondergrond een eigen risico inhoudt. De koper ontslaat Custafer van enige aansprakelijkheid voor eventuele beschadiging van de metselwerken en de ondergrond tijdens de uitvoering van de plaatsingswerken.

De onmogelijkheid van Custafer BVBA om de werken aan te vatten, verder te zetten of te beëindigen ingevolge de nalatigheid van de koper, ontslaat de koper niet van de verplichting om Custafer BVBA te betalen voor reeds eventuele uitgevoerde fabricatie en/of plaatsingswerken. 

 

5. PLAATSING ELECTRISCHE DELEN

Custafer kan bij uitdrukkelijke overeenkomst de plaatsing van de electrische onderdelen verzorgen. De betaling van het saldo gebeurt contant na de inspectie van de werken.

Tenzij anders wordt overeengekomen omvatten de door CUSTAFER uit te voeren electriciteitswerken niet  de grondwerken, werken aan het electriciteitsnet en aanleg van voeding.

a) grondwerken

De koper daagt er zorg voor dat er op kosten van de koper sleuven zijn gegraven vanaf het aansluitingspunt op het bestaande electriciteitsnet tot aan het aansluitingspunt op de poort of het door custafer te plaatsen artikel.

b) werken aan electriciteitsnet en aanleg van de voeding

De koper erkent en bevestigt de deugdelijkheid van het bestaande electriciteitsnet en garandeert een voldoende electriciteitsvermogen tot aan het aansluitingspunt. De koper draagt er tevens zorg voor dat de electrische voeding zal zijn aangelegd voorafgaandelijk aan de plaatsingswerken van Custafer BVBA, dit wil zeggen dat de electrische bedrading is aangelegd vanaf het aansluitingspunt op het elecetriciteisnet tot aaan het aansluitingspunt van de poort. Werken aan de electrische aansluiting kunnen door custafer enkel uitgevoerd worden tegen een voorafgaand bepaald uurloon.

De koper erkent en bevestigt de deugdelijkheid van deze werken en ontslaat custafer van iedere verantwoordelijkheid dienaangaande. Bij uitdrukkelijke overeenkomst van de uitvoering van deze werken gebeuren deze op risico van de koper en is Custafer niet verantwoordelijk hiervoor.

De niet geldigheid van een bepaling brengt niet de niet geldigheid van de voorwaarden met zich mee. Enkel de bepaling wordt buiten werking gelaten.

6. BETALINGSMODALITEITEN

Allen die deze overeenkomst ondertekenen verklaren zich uitdrukkelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het door hen volledig verschuldigde bedrag aan Custafer BVBA.

Bij het ondertekenen van het contract wordt er een voorschot van 20% op fabricatie betaald voor de in productie neming van de bestelling. Saldo contant bij levering of plaatsing. Bij gebreke aan betaling binnen 30 dagen na faktuurdatum is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd, alsmede een schadevergoeding van 20%.  De koper erkent en bevestigt eveneens dat deze factuurvoorwaarden hem tegenstelbaar zijn, zelfs indien hij niet de hoedanigheid van handelaar bezit.

Na ondertekening van onderhavig contract kunnen geen wijzigingen der werken, noch min – of meerwerken in aanmerking worden genomen tenzij na ondertekening van een aanvullende overeenkomst.  Zo lang de betaling niet volledig is voldaan blijven de geleverde en geplaatste  goederen eigendom van Custafer BVBA.

Garanties zijn pas geldig na de ontvangst van de volledige betaling.

In geval van verbreking van onderhavige overeenkomst door een van beide partijen zal de in gebreke blijvende partij aan de ander een verbrekingsvergoeding van 30% op de aannemingsprijs verschuldigd zijn, ongeacht eventuele andere schadevergoedingen indien hiertoe aanleiding bestaat en onafgezien van de van de verplichting van de koper om Custafer BVBA te betalen voor reeds uitgevoerde fabriacatie en plaatsingswerken

Kleine aanpassingen in vorm en model zijn altijd mogelijk en worden door de koper aanvaard.

7.Retour voor aankoop via website

Bij de aankoop van producten via de website heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

U kunt het product dat via de website is aangekocht retourzenden / terugbrengen naar ons adres mits deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

- U doet beroep op het herroepingsrecht binnen 7 dagen na ontvangst
- Het product is ongebruikt en niet verwerkt / gemonteerd geweest
- Het product is geheel onbeschadigd
- Het product zit in de originele verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk (hier mag niet op geschreven worden)
- Eventuele kosten voor retourzending zijn voor uw rekening.

Het volledige aankoopbedrag wordt dan vergoed (bij bestellingen die per vrachtauto zijn gebracht wordt €60,- handelingskosten gerekend)

Voor alle betwistingen die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van TONGEREN bevoegd.